ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Effectief vanaf en laatst bijgewerkt op: 31 augustus 2022

DEEL A – ALGEMEEN

De in deze algemene verkoopvoorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen zullen de hieronder genoemde betekenis hebben:

“Artikel(en)”: bepaling(en) in deze Voorwaarden;
“Betrokkene(n)”: natuurlijke perso(o)n(en) ten aanzien van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;
“BW”: Burgerlijk Wetboek;
“Cliënt” de Partij die Orders plaatst en aan wie Medstone Producten en/of Diensten verkoopt en/of levert met inbegrip van wederverkopers;
“Consument”: de Cliënt die uitsluitend als natuurlijke persoon handelt voor doeleinden buiten een beroep of bedrijf;
“Derde(n)”: door of namens een Partij in het kader van de (gedeeltelijke) uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen anders dan die Partij of Partijen – of hun Personeel – zelf;
“Dienst(en)”: alle diensten die Medstone of een Derde aan de Cliënt verleent die verband houden met de Overeenkomst;
“GDP-Richtsnoeren”: de Europese good distribution practice richtsnoeren ten aanzien van de correcte distributie van medicijnen en aanverwante producten;
“Gebruiksaanwijzing”: de door Medstone aan de Cliënt ter beschikking gestelde schriftelijke instructie ten aanzien van het geschikte gebruik van de Producten;
“Geneesmiddel(en)”: alle door Medstone aangeboden medicijnen;
“Medische Hulpmiddelen”: alle door Medstone aangeboden goederen bestemd om te worden gebruikt om ziektes op te sporen, te behandelen, te verlichten of te voorkomen;
“Medstone”: Medstone Holding B.V. en/of (één van) haar groepsmaatschappijen ex artikel 2:24b BW, waaronder maar niet beperkt tot Fresco Farma B.V., Medstone Platform B.V. en Medstone Science B.V.;
“Order(s)”: een door de Cliënt schriftelijk geplaatste bestelling of opdracht voor de koop en/of levering van Producten en/of Diensten;
“Overeenkomst”: elke overeenkomst, inclusief raamovereenkomsten, Orders en daaruit voortvloeiende overeenkomsten die tussen Medstone en de Cliënt tot stand komt;
“Partij(en)”: Medstone of de Cliënt, of Medstone en de Cliënt;
“Personeel”: werknemers van een Partij of van haar groepsmaatschappijen;
“Persoonsgegevens”: alle informatie over geïdentificeerde of identificeerde natuurlijke personen (i.e. Betrokkenen);
“Privacyverklaring”: de op de website van Medstone, https://medstone.nl/privacy-beleid, te raadplegen verklaring met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens;
“Product(en)”: alle door Medstone aangeboden goederen, waaronder maar niet beperkt tot Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen;
“Voorwaarden”: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Medstone ten aanzien van de verkoop en/of levering van Producten en/of Diensten;
“Werkdagen”: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van officiële nationale feestdagen in Nederland.

1 ALGEMEEN

1.1 Deze Voorwaarden zijn onderverdeeld in delen A tot en met C:
□ deel A is steeds van toepassing;
□ deel B is naast deel A van toepassing indien Medstone Producten aan de Cliënt levert; en
□ deel C is naast deel A (en eventueel deel B) van toepassing indien Medstone (ook) Diensten aan de Cliënt verleent.
1.2 Indien een bepaling uit een bepaald toepasselijk deel tegenstrijdig is met een bepaling uit een ander toepasselijk deel, dan geldt de volgende volgorde: B,C,A (voor zover van toepassing).
1.3 De Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Medstone en op iedere tot stand gekomen Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen tussen Medstone en de Cliënt.
1.4 De eventueel door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk door Medstone van de hand gewezen.
1.5 In deze Voorwaarden wordt onder schriftelijk tevens per e-mail verstaan, tenzij anders overeengekomen.
1.6 Medstone behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
1.7 Afwijkingen op deze Voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Medstone schriftelijk zijn bevestigd.
1.8 De Cliënt garandeert dat hij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat hij in het bezit is van alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke vergunningen.
1.9 De voor de Consument relevante gegevens die betrekking hebben op de identiteit van Medstone zijn als volgt:
□ handelsnaam: Fresco Farma B.V.
□ Kamer van Koophandel nummer: 08177350
□ vestigings- en bezoekadres: Chroomstraat 4, 1362 JK in Almere
□ e-mail: customerservice@medstone.nl
□ website: www.medstone.nl
1.10 De contactgegevens zoals weergegeven in Artikel 1.9 gelden eveneens voor Cliënten die niet handelen in de hoedanigheid van Consument, tenzij anders overeengekomen.

2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle (prijs)aanbiedingen van Medstone zijn steeds vrijblijvend en kunnen door Medstone te allen tijde worden herroepen of gewijzigd.
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand indien de Cliënt een Order bij Medstone heeft geplaatst en Medstone deze schriftelijk heeft aanvaard.
2.3 Behoudens het geval dat de Cliënt een Consument is, staat het Medstone te allen tijde vrij om op redelijke gronden Orders en/of vervolgopdrachten van de Cliënt te weigeren, zonder dat de Cliënt enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden jegens Medstone.

3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Een overeengekomen dan wel opgegeven termijn voor de uitvoering van de Overeenkomst geldt als een streeftermijn en geldt nimmer als een fatale termijn. Enkele overschrijding van een termijn levert daarom geen verzuim op aan de zijde van Medstone en kan derhalve niet leiden tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van Medstone. De Overeenkomst kan behoudens overmacht en slechts voor zover in Artikel 6 nader is omschreven, wegens overschrijding van een termijn niet worden ontbonden, tenzij Medstone de Overeenkomst niet uitvoert binnen een na afloop van een schriftelijk door de Cliënt aangezegde redelijke termijn.
3.2 Tot het tijdstip waarop Medstone van de Cliënt de noodzakelijke informatie heeft verkregen om de Producten en/of de Diensten te kunnen leveren, is Medstone niet gehouden tot levering over gaan.

4 PRIJZEN

4.1 Tenzij anders vermeld in deze shop, zijn de door Medstone opgegeven of met Medstone overeengekomen prijzen netto in euro, derhalve onder meer exclusief BTW (voor zover van toepassing), transportkosten en alsmede, tenzij anders is vermeld, exclusief in‐ en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen. Voor Consumenten, zijn de door Medstone opgegeven of met Medstone overeengekomen prijzen in euro inclusief BTW (voor zover van toepassing), maar exclusief eventuele transportkosten en alsmede, tenzij anders is vermeld, exclusief in‐ en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen. Desbetreffende kosten worden indien van toepassing expliciet vermeld.
4.2 Een stijging van wettelijke prijsbepalende factoren, waaronder een stijging van belastingen, accijnzen, invoerrechten, wijzigen of andere overheidsheffingen, zal steeds automatisch worden doorberekend. Indien Medstone een prijsstijging doorberekent aan een Cliënt die handelt in de hoedanigheid van Consument, is de Cliënt bevoegd de Overeenkomst te ontbinden na een dergelijke prijsstijging.
4.3 Medstone behoudt zich het recht voor om de prijzen die door haar zijn medegedeeld in het geval van vergissingen, waaronder druk- en typefouten, of omissies te corrigeren. Medstone is niet aansprakelijk voor enige schade van de Cliënt voortvloeiende uit dergelijke vergissingen of omissies.

5 BETALINGEN

5.1 Betalingen worden verricht overeenkomstig de aangegeven wijze van betaling bij het bestelproces van de Producten en/of de door Medstone aangegeven wijze van betaling ten aanzien van de te verrichten Diensten.
5.2 Medstone is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de Cliënt, niet zijnde een Consument, de Producten en/of de Diensten vooruit betaalt. Voor zover vooruitbetaling wordt verlangd, is Medstone niet gehouden de Producten en/of de Diensten te leveren tot het tijdstip waarop de betaling door Medstone is ontvangen.
5.3 Medstone heeft het recht om de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen. Medstone is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de Cliënt, niet zijnde een Consument, iedere (deel)levering van Producten en/of gedeeltelijke uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk betaalt middels vooruitbetaling of contante betaling.
5.4 Klachten schorten de betalingstermijn niet op.
5.5 Ingeval van niet tijdige betaling, is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is hij met ingang van de factuurdatum over het nog openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) verschuldigd. Indien de Cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en dus in verzuim is, zijn vanaf dat moment alle bij Medstone op de Cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
5.6 De Cliënt is gehouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (waaronder kosten van juridische bijstand) te voldoen die Medstone heeft moeten maken in verband met het feit dat de Cliënt zonder daartoe gerechtigd te zijn in gebreke is gebleven tijdig en behoorlijk zijn verplichtingen na te komen of indien Medstone (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld in een gerechtelijke procedure. Dit geldt ook voor zover de gerechtelijke kosten hoger zijn dan het bedrag dat door de rechtbank is toegekend of indien de Cliënt nog gebruik kan maken van een rechtsmiddel tegen de betreffende beslissing. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste het bedrag dat kan worden berekend volgens de meest recente staffel Buitenrechtelijke Incassokosten (BIK).
5.7 De Cliënt verleent op eerste verzoek van Medstone zekerheid, al dan niet aanvullend, voor nakoming van zijn (toekomstige) betalingsverplichtingen. Medstone is bevoegd naar haar keuze te bepalen welke vorm van zekerheid door de Cliënt verstrekt dient te worden. Indien de Cliënt weigert de verlangde betalingen als bedoeld in Artikel 5.1 te doen en/of (aanvullende) zekerheid ten genoegen van Medstone te verstrekken, is Medstone gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.
5.8 Betalingen van de Cliënt strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.
5.9 De Cliënt is niet bevoegd zijn schuld aan Medstone te verrekenen met een vordering die hij op Medstone heeft, tenzij Medstone zich schriftelijk met een voorgenomen verrekening akkoord heeft verklaard.
5.10 Ter zake van geleverde Producten en/of Diensten komt de Cliënt geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting(en) toe.
5.11 De Artikelen 5.4 tot en met 5.10 zijn niet van toepassing indien de Cliënt een Consument is.

6 OVERMACHT

6.1 Ingeval van overmacht aan de zijde van Medstone wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zullen zijn. Indien de overmachtstoestand naar redelijke verwachting langer dan 30 (dertig) kalenderdagen zal duren of deze reeds 30 (dertig) kalenderdagen duurt, hebben zowel Medstone als de Cliënt het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van Medstone wordt in ieder geval verstaan omstandigheden met betrekking tot personen, grondstoffen en/of materialen, waarvan Medstone zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor Medstone dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming van de Overeenkomst van Medstone niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd, zoals maar niet beperkt tot:
□ de omstandigheid dat Medstone een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie, niet, niet-tijdig of niet- behoorlijk geleverd krijgt;
□ uitbraak van ziektes, inclusief maar niet beperkt tot virussen;
□ stakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, binnen- en buitenlandse overheidsmaatregelen, waaronder maatregelen van toezichthouders (zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de douane, transporttoezichthouders en dergelijke);
□ brand, waterschade, overstroming en extreme weersomstandigheden;
□ oorlog(sgevaar), oproer, molest; en
□ onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen en dergelijke.
6.2 In geval van overmacht aan de zijde van een Partij, zal deze Partij de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de situatie van de overmacht. Op verzoek van de wederpartij zal de Partij het bewijs leveren van de gebeurtenis die de overmacht heeft veroorzaakt.
6.3 De Artikelen 6.1 en 6.2 zijn niet van toepassing indien de Cliënt een Consument is.

7 OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1 Medstone is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat Medstone gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in het geval van:
□ een tekortkoming door de Cliënt in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden;
□ verlening van (voorlopige) surseance van betaling aan, faillietverklaring van of een crediteurenaanbod door de Cliënt; of
□ intrekking van vergunningen van een der Partijen die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn.
7.2 Alle vorderingen die Medstone in de hierboven in Artikel 7.1 genoemde gevallen op de Cliënt mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
7.3 Een beroep op ontbinding van de Overeenkomst door de Cliënt dient schriftelijk te worden gedaan en de Cliënt dient de grond(en) voor de ontbinding daarin duidelijk aan te geven en voor zover mogelijk aan te vullen met bewijs bij gebreke waarvan Medstone het recht heeft het beroep op ontbinding af te wijzen.
7.4 Behoudens het bepaalde in Artikel 17, mag de Cliënt een geplaatste Order na aanvaarding daarvan door Medstone niet annuleren.

8 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN VRIJWARING

8.1 Medstone aanvaardt enkel aansprakelijkheid als gevolg van een schending van de in Artikel 18.5 genoemde en door Medstone verstrekte garanties.
8.2 Medstone is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Cliënt als gevolg van een (toerekenbaar) tekortschieten van de zijde van Medstone van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of de wet dan wel enig ander handelen (direct of indirect) verband houdende met de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enig handelen dat als onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW kan worden aangemerkt, tenzij de schade van de Cliënt direct verband houdt met (i) door Medstone verkochte en geleverde Medische Hulpmiddelen, die niet voldoen aan de specificaties, waaraan de Medische Hulpmiddelen op grond van de CE-certificering moeten voldoen en Medstone dit redelijkerwijs op basis van de aan haar verstrekte documentatie had behoren te signaleren conform het bepaalde in Artikel 18.5, (ii) het handelen in strijd met de geldende regelgeving zoals omschreven in Artikel 18.5 aan de zijde van Medstone ten aanzien van Geneesmiddelen of (iii) enig opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen van enkel het leidinggevende personeel van Medstone.
8.3 Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat Medstone aansprakelijk blijkt te zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval of gebeurtenis beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de door Medstone geleverde Producten en/of Diensten waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de daadwerkelijke dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Medstone een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt. Een eventuele schadevergoeding is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekering van Medstone daadwerkelijk uit te keren bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
8.4 Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één (1) schadegeval of gebeurtenis.
8.5 De Cliënt, niet zijnde een Consument, dient een door hem geconstateerde tekortkoming dan wel de door hem geleden schade onverwijld na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk aan Medstone te melden. Eventuele tekorten of schade moeten daarbij door de Cliënt uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur na ontvangst van de desbetreffende Producten en/of Diensten schriftelijk aan Medstone worden gemeld, bij gebreke waarvan de Cliënt zich niet op de tekorten of beschadigingen kan beroepen. Een tekortkoming of schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Cliënt jegens Medstone na verloop van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
8.6 Indien de Cliënt een Consument is, dient de Cliënt een door hem geconstateerde tekortkoming dan wel de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee (2) maanden na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk aan Medstone te melden. Een tekortkoming of schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Cliënt jegens Medstone na verloop van twee (2) jaren, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
8.7 De Cliënt vrijwaart Medstone tegen alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die verband houden met de door Medstone aan de Cliënt geleverde Producten en/of Diensten, behoudens voor zover de Cliënt aantoont dat een vordering van een derde op geen enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die in de risicosfeer van de Cliënt ligt.
8.8 Los van de eigen verplichting tot nakoming van de Cliënt en behoudens het geval dat de Cliënt een Consument is, draagt de Cliënt zorg voor een adequate verzekering – en houdt deze verzekering te allen tijde in stand – om de in de Artikelen 8.7, 19.7 en 20.2 bedoelde vrijwaringsverplichtingen van de Cliënt jegens Medstone volledig te kunnen nakomen. De Cliënt zal Medstone op eerste verzoek inzicht geven in zijn verzekeringspolissen. Wanneer de desbetreffende verzekering wordt geroyeerd of de dekking niet (meer) toereikend is, zal de Cliënt Medstone daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
8.9 De aansprakelijkheid van Medstone ten opzichte van de Cliënt die Consument is, overstijgt de in dit Artikel 8 beschreven aansprakelijkheid van Medstone indien en slechts tot zover toepasselijk dwingend recht daartoe noopt.

9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de door Medstone geleverde Producten en/of Diensten berusten bij Medstone en/of haar toeleveranciers.
9.2 Tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen, bevat de Overeenkomst geen overdracht dan wel licentiëring van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de aan de Cliënt geleverde Producten en/of Diensten.
9.3 De Cliënt zal alle instructies van Medstone met betrekking tot het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten naleven. Het is de Cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medstone de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken anders dan zoals strikt noodzakelijk is in het kader (i) van het gebruik en/of de wederverkoop van de Producten en (ii) van het gebruik van de Diensten.
9.4 De Cliënt zal de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en/of Diensten niet registreren of trachten te registreren.
9.5 Bij overtreding van het in Artikel 9.3 en/of 9.4 gestelde met betrekking tot de Producten, zal de Cliënt, niet zijnde een Consument, een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verbeuren van € 50.000,- te vermeerderen met € 1.000,- per overtreding, per dag of dagdeel zolang de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Medstone.
9.6 Bij overtreding van het in Artikel 9.3 en/of 9.4 gestelde met betrekking tot de Diensten, zal de Cliënt, niet zijnde een Consument, een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verbeuren van € 250.000,- te vermeerderen met € 5.000,- per overtreding, per dag of dagdeel zolang de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Medstone.
9.7 Het desbetreffende bedrag van de boete wordt zonder kosten direct betaald op eerste verzoek van Medstone. Het bepaalde in dit Artikel 9 blijft van kracht tot twee (2) jaar na afloop van de Overeenkomst.

10 CONTRACTSOVERNEMING

10.1 De Cliënt verleent Medstone hierbij bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bij wege van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 BW en/of de uitvoering van de verplichtingen die voor Medstone uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over te dragen.
10.2 Het is de Cliënt niet toegestaan de rechten en verplichtingen en/of de uitvoering van zijn verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medstone.

11 ONGELDIGHEID VAN ÉÉN OF MEER BEPALINGEN

11.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
11.2 Wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.
11.3 Indien Medstone gedurende korte of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden heeft toegestaan, laat dit het recht van Medstone onverlet om onmiddellijke en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Medstone de Voorwaarden flexibel heeft toegepast.

12 PRIVACY

12.1 De Cliënt erkent kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring, https://medstone.nl/privacy-beleid, en de daarin beschreven verwerking van de Persoonsgegevens door Medstone.
12.2 Medstone verwerkt Persoonsgegevens van haar Cliënten voor de doeleinden die staan omschreven in de Privacyverklaring, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van Cliënten op de website van Medstone zoals, bezochte pagina’s, het e-mailadres van de Cliënt en alle informatie die de Cliënt vrijwillig verstrekt tijdens de registratie op de website van Medstone.
12.3 De Persoonsgegevens worden door Medstone niet gedeeld met derden, anders dan voor doeleinden zoals omschreven in de Privacyverklaring en worden slechts gebruikt voor het tot stand brengen en uitvoeren van de Overeenkomst en een veilige en snelle afhandeling van geplaatste Orders.
12.4 Onverminderd overige rechten op grond van toepasselijke wetgeving is de Cliënt gerechtigd de Persoonsgegevens die Medstone van hem/haar heeft verzameld desgewenst in te zien en te (laten) corrigeren. De Cliënt heeft het recht Medstone te verzoeken de daarvoor in aanmerking komende gegevens af te schermen, te verbeteren of te verwijderen. Medstone zal uiterlijk binnen vier (4) weken meedelen welke Persoonsgegevens Medstone verwerkt en of Medstone aan het verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

13 RECHTS- EN FORUMKEUZE

13.1 De rechtsverhouding tussen Medstone en de Cliënt wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
13.2 Alle geschillen tussen de Cliënt en Medstone worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien Medstone als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Cliënt.
13.3 Indien de Cliënt een Consument is, worden alle geschillen in afwijking van Artikel 13.2 beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de Cliënt. De Cliënt is tevens gerechtigd de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

DEEL B – BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN DE VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

14 VERPAKKING EN PRIJZEN PRODUCTEN

14.1 Voor zover de Producten worden verpakt, wordt de wijze van verpakken door Medstone bepaald, waarbij Medstone, voor zover van toepassing, de specifieke verpakkingsvereisten ingevolge dwingende wet- en regelgeving daaromtrent in acht neemt.
14.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen van de Producten Ex Works (Incoterms 2020). Ex Works houdt in het adres van een van de opslagplaatsen van Medstone zoals nader gespecificeerd in de orderbevestiging.

15 LEVERING EN OVERGANG RISICO

15.1 De wijze waarop en het moment van levering vindt plaats overeenkomstig de tussen Partijen schriftelijk gemaakte afspraken. Indien er tussen Partijen geen schriftelijke afspraken omtrent de aflevering zijn, geldt als moment van aflevering levering Ex Works (Incoterms 2020).
15.2 Indien de Cliënt een Consument is, is dit Artikel 15.2 in plaats van het bepaalde in Artikel 15.1 van toepassing. Als moment van aflevering en moment waarop het risico overgaat, geldt dan het moment dat de Cliënt, of een door de Cliënt aangewezen derde, de Producten in ontvangst heeft genomen.
15.3 Wat betreft het aantal te leveren Producten, is het door Medstone geregistreerde aantal bindend. De Producten worden geleverd op basis van de gegevens zoals deze bij het plaatsen van de Order door de Cliënt zijn verstrekt. De Cliënt staat er voor in dat deze gegevens, zoals zijn naam, adres, contactpersoon en dergelijke juist zijn. In geval van een wijziging in deze gegevens zal de Cliënt Medstone daarvan onverwijld schriftelijk informeren.
15.4 Ingeval de Cliënt de Producten die conform de Overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook niet (tijdig) afneemt, komen alle door Medstone in verband daarmee gemaakte redelijke kosten, waaronder eventuele kosten van transport, bewaring en opslag voor rekening van de Cliënt.
15.5 Medstone heeft het recht de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren, in de zin dat Medstone de Producten aan de Cliënt levert naar de mate waarin de Producten voorradig zijn. Producten die niet voorradig zijn en waarvoor op voorhand is betaald, worden, indien van toepassing, terugbetaald.

16 EIGENDOMSVOORBEHOUD

16.1 Alle door Medstone in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Medstone totdat de Cliënt volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Medstone heeft voldaan.
16.2 Door Medstone aan de Cliënt geleverde Producten, die ingevolge Artikel 16.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de Cliënt slechts worden doorverkocht in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf van de Cliënt.
16.3 De Cliënt is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig, gescheiden van andere producten en als herkenbaar eigendom van Medstone te bewaren. De Cliënt verplicht zich jegens Medstone de Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Medstone ter inzage te geven.
16.4 Voor het geval Medstone de in dit Artikel 16 aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Cliënt hierbij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Medstone en door Medstone aan te wijzen Derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Medstone zich bevinden en die Producten terug te nemen.

17 HERROEPINGSRECHT CONSUMENTEN

17.1 Dit Artikel 17 is slechts van toepassing op Cliënten die in de hoedanigheid van Consument een Overeenkomst met Medstone zijn aangegaan met betrekking tot de levering van Producten.
17.2 De Cliënt heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de Producten door de Cliënt.
17.3 Indien de Cliënt van de in Artikel 17.2 beschreven mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de Cliënt voorafgaand aan de daadwerkelijke retourzending per e-mail contact op te nemen met Medstone via info@medstone.nl en te vermelden dat de Cliënt gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht onder vermelding van het ordernummer, waarna de verdere afhandeling van de retourzending in overleg tussen Medstone en de Cliënt wordt afgestemd. De Cliënt zal alle redelijke instructies van Medstone met betrekking tot de retourzending daarbij in acht nemen.
17.4 Uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen nadat aan Medstone is gemeld dat een beroep op het herroepingsrecht wordt gedaan, dienen de daarmee gemoeide Producten aan Medstone te worden geretourneerd.
17.5 Retourzendingen geschieden op risico en kosten van de Cliënt. Het is aan de Cliënt om te bewijzen dat de retourzending (tijdig) is aangeboden, bijvoorbeeld door middel van een traceercode.
17.6 De Producten dienen compleet, in de originele, onaangebroken en onbeschadigde verpakking, in de originele staat, zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen aan Medstone te worden geretourneerd.
17.7 Producten die op grond van de wet niet onder het herroepingsrecht vallen, kunnen door de Cliënt niet worden geretourneerd.
17.8 Indien de Producten zijn geretourneerd, zal Medstone het aankoopbedrag van de Producten inclusief de eventueel aan de Cliënt in rekening gebrachte verzendkosten binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Cliënt de Producten retour heeft gezonden, terugbetalen. Eventueel aan de Cliënt in rekening gebrachte verzendkosten worden niet gerestitueerd indien de Cliënt één of meerdere Producten uit de Order houdt.

18 KLACHTEN EN GARANTIE PRODUCTEN

18.1 Afbeeldingen, beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Medstone niet. Alle opgaven door Medstone van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Medstone kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.
18.2 De Cliënt is verplicht de Producten (inclusief verpakkingen) onverwijld te controleren nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Eventuele tekorten of beschadigingen van de Producten, waaronder maar niet beperkt tot verbroken zegels en ontbrekende of gebrekkige veiligheidskenmerken, die bij deze controle zijn geconstateerd, worden door de Cliënt binnen 24 (vierentwintig) uur na ontvangst van de desbetreffende Producten schriftelijk aan Medstone gemeld, bij gebreke waarvan de Cliënt zich niet op de tekorten of beschadigingen kan beroepen.
18.3 In het geval de Cliënt een Consument is, dient de Cliënt de tekortkomingen in ieder geval binnen twee (2) maanden na de ontdekking van de desbetreffende tekortkomingen aan Medstone te melden. Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding kan de Cliënt zich niet op de tekortkomingen beroepen.
18.4 Een melding als bedoeld in dit Artikel 18 dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te geven van de tekortkoming waarop de Cliënt zich beroept, waarbij de melding in ieder geval moet zijn voorzien van een omschrijving van de aard van het gebrek, foto’s van het gebrek en de mogelijke oorzaak van het gebrek. De melding dient aan Medstone kenbaar te worden gemaakt via het e-mailadres info@medstone.nl. Het indienen van een dergelijke melding ontslaat de Cliënt niet van zijn betalingsverplichting, tenzij de Cliënt een Consument is.
18.5 Medstone controleert op basis van de aan haar verstrekte documentatie dat de Producten die worden gekwalificeerd als Medische Hulpmiddelen voldoen aan de specificaties conform de vereiste CE-certificering. Garantie ten aanzien van Medische Hulpmiddelen is beperkt tot de garantie die de producent daarvan biedt. Ten aanzien van de Producten die worden gekwalificeerd als Geneesmiddelen, garandeert Medstone te handelen in overeenstemming met de geldende GDP-Richtsnoeren en de Richtlijn 2011/62/EU (Falsified Medicines Directive) voor zover de betreffende regelgeving van toepassing is. Overige garanties ten aanzien van de Producten, waaronder maar niet beperkt tot de kwaliteit, conformiteit en/of beoogde werking van de Geneesmiddelen, worden door Medstone niet verstrekt. De relevante bepaling uit boek 7 titel 1 BW zijn voor zover niet dwingend rechtelijk van aard niet van toepassing.
18.6 De door Medstone verstrekte garantie als omschreven in Artikel 18.5 doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen, zoals bedoeld in de artikelen 7:18, 7:19A, 7:21 en 7:22 van het BW die Cliënt die handelt in de hoedanigheid van Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Medstone kan doen gelden.
18.7 Op de door Medstone verstrekte garantie kan geen beroep worden gedaan indien:
□ tekorten of beschadigingen aan de Producten zijn ontstaan als gevolg van een ander gebruik dan het gebruik dat onder normale omstandigheden te verwachten is, waaronder maar niet beperkt tot het niet correct vervoeren, opslaan en bewaren en/of geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door externe oorzaken zoals bliksem, water-, brandschade en dergelijke;
□ tekorten of beschadigingen direct of indirect het gevolg zijn van te verwachten slijtage in relatie tot het daadwerkelijke gebruik;
□ tekorten of beschadigingen direct of indirect het gevolg zijn van handelen of nalaten van de Cliënt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekorten en beschadigingen die het gevolg zijn van het feit dat de Cliënt de Producten niet in overeenstemming met de Gebruiksaanwijzing gebruikt; of
□ de Cliënt de Producten heeft (doen laten) bewerken of repareren door derden zonder dat Medstone hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
18.8 Geneesmiddelen kunnen alleen worden geretourneerd indien aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:
□ Geneesmiddelen worden uitsluitend door Medstone geaccepteerd voor retour indien er sprake is van een door Medstone foutief geleverd artikel, te veel geleverd artikel, beschadigd geleverd artikel of in geval van een recall.
□ De betreffende Geneesmiddelen kunnen dan enkel retour worden genomen als deze een “ACTIVE” status hebben in het nationale verificatiesysteem (NMVS). Afgemelde Geneesmiddelen kunnen binnen maximaal tien (10) kalenderdagen opnieuw aangemeld worden door de instantie die het Geneesmiddel eerder afgemeld had.
□ De te retourneren Geneesmiddelen moeten in een originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking en onder de juiste (bewaar)condities zijn opgeslagen en terdege verpakt aan de vervoerder worden aangeboden met aanduiding van de bewaar-/vervoerscondities.
□ De te retourneren Geneesmiddelen mogen tussen het moment van ontvangst en de retourzending de apotheek, het ziekenhuis of de groothandel niet hebben verlaten.
□ Bij terugname van gekoelde te retourneren Geneesmiddelen zijn temperatuurlogs vereist van de gehele periode van bewaring op locatie van de Client.
□ Te retourneren Geneesmiddelen dienen altijd vooraf aangemeld te worden via info@medstone.nl.
□ Te retourneren Geneesmiddelen die niet conform deze Voorwaarden zijn geretourneerd, worden door Medstone niet gecrediteerd.
□ Het indienen van een retour ontheft de Cliënt niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Medstone.
□ Medstone zal binnen vijf (5) Werkdagen na ontvangst van conform deze Voorwaarden geretourneerde Geneesmiddelen de ontvangst daarvan aan de cliënt bevestigen, waarna Medstone tot creditering zal overgaan.
Indien de Cliënt vragen heeft over te retourneren Geneesmiddelen, kan contact worden opgenomen met de customer service van Medstone via (+31) 20 211 71 62 of customerservice@medstone.nl.
18.9 Indien een melding als bedoeld in dit Artikel 18 naar het oordeel van Medstone gerechtvaardigd is en de Cliënt geen Consument is, zal Medstone naar haar keuze overgaan tot:
□ vervanging van de Producten;
□ creditering van de vergoeding die de Cliënt voor de Producten heeft betaald; of
□ verstrekking aan de Cliënt van een financiële vergoeding die Medstone gezien de aard en omvang van de klacht en alle bijkomende omstandigheden redelijk acht.
18.10 Beantwoordt het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst en is de Cliënt een Consument, dan kan de Cliënt in afwijking van Artikel 9, naar zijn keuze Medstone verzoeken over te gaan tot:
□ aflevering van de ontbrekende Producten;
□ herstel van de afgeleverde Producten; of
□ vervanging van de afgeleverde Producten;
18.11 De Cliënt die een Consument is, komt in afwijking van Artikel 10 geen herstel of vervanging van de afgeleverde Producten toe indien herstel of vervanging onmogelijk is of van Medstone niet gevergd kan worden aangezien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de Cliënt toekomt.
18.12 Rechtsvorderingen met betrekking tot klachten en meldingen als bedoeld in dit Artikel 18 van de Cliënt die geen Consument is dienen te worden ingesteld binnen een (1) jaar nadat de Cliënt Medstone conform dit Artikel 18 van de klacht in kennis heeft gesteld. Indien de Cliënt een Consument is, bedraagt de termijn als bedoeld in dit Artikel 18.12 twee (2) jaren. Laat de Cliënt dit na dan vervalt zijn recht op het instellen van een dergelijke rechtsvordering.

19 TERUGROEPACTIES

19.1 Medstone is gerechtigd een terugroepactie te initiëren indien de geleverde Producten niet aan de gestelde eisen voldoen.
19.2 Indien Medstone een terugroepactie initieert, zal de Cliënt te allen tijde en onmiddellijk de instructies van Medstone met betrekking tot het terugroepen van Producten opvolgen. Het is de Cliënt niet toegestaan om verklaringen af te leggen met betrekking tot de mogelijke gebreken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Medstone.
19.3 Na het ontdekken van een gebrek in de Producten is de Cliënt verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om schade te voorkomen of, indien niet mogelijk, te beperken, inclusief, indien relevant, het terugroepen van de Producten in het geval dat de Cliënt de Producten in het kader van wederverkoop heeft doorverkocht.
19.4 Zodra de Cliënt voornemens is de Producten terug te roepen, zal de Cliënt Medstone hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Medstone zal de medewerking, die redelijkerwijs van Medstone mag worden verwacht, aan de terugroepactie van de Cliënt verlenen.
19.5 Indien de geleverde Producten niet aan de gestelde eisen voldoen en Medstone dan wel een fabrikant als gevolg hiervan een terugroepactie heeft geïnitieerd, zal Medstone ten aanzien van de teruggeroepen en terug geleverde Producten naar haar keuze overgaan tot:
□ vervanging van de Producten;
□ creditering van de vergoeding die de Cliënt voor de Producten heeft betaald; of
□ verstrekking aan de Cliënt van een financiële vergoeding die Medstone gezien de aard en omvang van de klacht en alle bijkomende omstandigheden redelijk acht.
19.6 Medstone is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen, gederfde winst en overige schade, met inbegrip van boetes, van de Cliënt in geval van een terugroepactie van de Producten, voor zover de schade wordt veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van de Cliënt. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval verstaan het niet opvolgen van een door Medstone gegeven instructies met betrekking tot de terugroeping van het Product.
19.7 De Cliënt vrijwaart Medstone voor alle directe kosten, verliezen en schade, inclusief boetes opgelegd door (lokale) overheden, aan de zijde van Medstone die direct of indirect het gevolg zijn van het niet opvolgen door de Cliënt van een van bovengenoemde instructies of die anderszins het gevolg zijn van het niet nakomen door de Cliënt van enige (wettelijke) verplichting met betrekking tot het terugroepen van de Producten.
19.8 Artikel 19 met uitzondering van dit Artikel 19.8 is niet van toepassing op Consumenten. Cliënten die Consumenten zijn worden met klem aangeraden de instructies van Medstone zoals bedoeld in Artikel 19.2 en voor zover die instructies (mede) gericht zijn op Consumenten op te volgen bij gebreke waarvan Medstone geen aansprakelijkheid voor de teruggeroepen Producten aanvaardt.

20 (OVERHEIDS)VOORSCHRIFTEN

20.1 De Cliënt is verplicht zich ter zake de door Medstone geleverde Producten alle geldende gebruiks- veiligheids- en (overheids)voorschriften in acht te nemen. Alle boetes, schade, en/of overige consequenties voorvloeiende uit het niet door de Cliënt in acht nemen van dergelijke voorschriften komen voor rekening van de Cliënt.
20.2 De Cliënt vrijwaart Medstone tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, die het gevolg zijn van schending door de Cliënt van zijn verplichtingen als bedoeld in Artikel 20.1.
20.3 Indien op grond van (overheids)voorschriften en/of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij aanvang van de Overeenkomst of op een later tijdstip aan een Product wijzigingen nodig zijn in verband met de bestemming die de Cliënt aan een Product wil geven of heeft gegeven, zijn de kosten die daarmee verband houden voor rekening van de Cliënt.

DEEL C – BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN

21 GEHEIMHOUDING

21.1 Partijen zullen informatie die zij voorafgaand, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken met betrekking tot de te verrichten Diensten vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is.
21.2 Een Partij zal vertrouwelijke informatie slechts aan haar Personeel en, in voorkomend geval, door haar ingeschakelde Derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, bekendmaken en alleen voor zover kennis van deze informatie strikt noodzakelijk is. Partijen zullen met hun Personeel en door hen ingeschakelde Derden overeenkomen de vertrouwelijke informatie geheim te houden.
21.3 Medstone kan vertrouwelijke informatie over de Cliënt aan haar groepsmaatschappijen verstrekken, mits Medstone van deze groepsmaatschappijen eveneens verlangt dat zij de informatie geheimhouden.
21.4 Het is de Cliënt niet toegestaan in publicaties, advertenties of op enige andere wijze de naam van Medstone te gebruiken, tenzij Medstone hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.
21.5 Bij overtreding van het in dit Artikel 21 gestelde zal de Cliënt een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verbeuren van € 50.000,- te vermeerderen met € 1.000,- per overtreding, per dag of dagdeel zolang de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Medstone. Het bedrag van de boete wordt zonder kosten direct betaald op eerste verzoek van Medstone. Het bepaalde in dit Artikel 21 blijft van kracht tot twee (2) jaar na afloop van de Overeenkomst.

22 KLACHTEN EN GARANTIE DIENSTEN

22.1 Alle Overeenkomsten met betrekking tot te verrichten Diensten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Medstone. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de Overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 van het BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
22.2 Medstone zal zich inspannen de in de Overeenkomst overeengekomen Diensten zorgvuldig uit te voeren en de belangen van de Cliënt te behartigen, waarbij Medstone geen resultaten garandeert. De Cliënt is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Medstone mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
22.3 Tekortkomingen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) kalenderdagen na de uitvoering van de in de Overeenkomst omschreven Dienst, schriftelijk aan Medstone te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de Cliënt wordt geacht het resultaat van de geleverde Diensten volledig te hebben aanvaard.
22.4 Een melding als bedoeld in Artikel 22.3 dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te geven van de tekortkoming waarop de Cliënt zich beroept. Het indienen van een dergelijke melding ontslaat de Cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
22.5 Indien een melding als bedoeld in Artikel 22.3 naar het oordeel van Medstone gerechtvaardigd is, zal Medstone naar haar keuze overgaan tot:
□ (her)verrichting van de Diensten;
□ creditering van de vergoeding die de Cliënt voor de Diensten heeft betaald; of
□ verstrekking aan de Cliënt van een financiële vergoeding die Medstone gezien de aard en omvang van de klacht en alle bijkomende omstandigheden redelijk acht.
22.6 Rechtsvorderingen met betrekking tot klachten en meldingen als bedoeld in dit Artikel 22 dienen te worden ingesteld binnen een (1) jaar nadat de Cliënt Medstone conform dit Artikel 22 van de klacht in kennis heeft gesteld, bij gebreke waarvan het recht om een rechtsvordering in te stellen komt te vervallen.

Minimale bestelwaarde: € 100

Verzendkosten: € 7,40 (excl. BTW) bij bestelling tot € 200 (excl. BTW)

Gratis vanaf € 200 (excl. BTW)

Medstone Payment Methods